Καλάθι ΑγορώνΠροτάσειςBest SellersΝέες ΕκδόσειςΝέα ΕστίαΑποκλειστική ΔιάθεσηΒιβλιογραφικό ΔελτίοΕκδηλώσειςΙστορία της ΕστίαςΕπικοινωνία - ΣυνδέσειςΑποστολή Παραγγελιών
  
ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Ακριβής φράση
Όλες οι λέξεις
Οποιαδήποτε λέξη

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου της Εστίας Α.Ε.

1. Σύμβαση χρήσης

1.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Ετερόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "Βιβλιοπωλείον της Εστίας Ι. Δ. Κολλάρου, Ιωάννης Καραϊτίδης και Σία Α.Ε." (εφεξής "Εστία Α.Ε.") αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και κάθε γενικά στοιχείου που περιλαμβάνεται στον διαδικτυακό τόπο της Εστίας Α.Ε.
1.2 Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή την κάθε χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται / κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε.
1.3 Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά τόσο τους παρόντες όρους όσο και το εν γένει περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Ε.Ε για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εστία Α.Ε. επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού της τόπου αλλά και εν γένει του περιεχομένου αυτού οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης / χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε., ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων χρήσεως αυτού όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης / χρήσης.

2. Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη

2.1 Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την άνω εταιρία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί (η Εστία Α.Ε. ή ο τρίτος) από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη / χρήστη.
2.2 Αθέμιτη και κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του κωδικού πρόσβασης (Password) άλλου χρήστη, με οιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα του αν είναι επιτυχής ή όχι, η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων στην Εστία Α.Ε. (Mail bombing), η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων για την διαφημιστική ή άλλη προβολή του αποστολέα χωρίς η Εστία Α.Ε. να έχει ζητήσει να λαμβάνει τέτοια μηνύματα (Spamming), η "επίθεση" στον διαδικτυακό τόπο ή στον server της Εστίας Α.Ε. (Hacking), η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. για "επίθεση" σε διαδικτυακούς τόπους ή servers τρίτων (Hacking), η χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εστίας για τη διακίνηση παρανόμου υλικού όπως πειρατικού λογισμικού, μουσικής, ταινιών, εικόνων, φωτογραφιών, αρχείων παιδικής πορνογραφίας κλπ. Ο επισκέπτης / χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνη αρμόδια να κρίνει αν η συμπεριφορά του τελευταίου αποτελεί κακή ή αθέμιτη χρήση είναι η Εστία Α.Ε.
2.3 Ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία) εισάγει στον δικτυακό τόπο της Εστίας Α.Ε. καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου του άνω δικτυακού τόπου θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση υπηρεσιών κλπ), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Επίσης ο επισκέπτης / χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η ανωτέρω περιγραφείσα χρήση που τυχόν κάνει του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) στην Εστία Α.Ε. ή σε τρίτους.
2.4 Ο επισκέπτης / χρήστης, εκτός των όσων προαναφέρθησαν περί της κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, των σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε., φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για οτιδήποτε εισάγει στον άνω δικτυακό τόπο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά φωτογραφίες, εικόνες, λογισμικό, αρχεία κλπ) και φυσικά υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως για κάθε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική και διαφυγόντα κέρδη) τόσο την Εστία Α.Ε. όσο και οιονδήποτε τρίτο τυχόν υποστεί ζημία από την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή στοιχείων από αυτόν στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Περιορισμός Ευθύνης Εστίας Α.Ε.

3.1 Η Εστία Α.Ε. δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου της στις οποίες (επίσκεψη / χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη πλήρη γνώση των όρων του παρόντος.
3.2 Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εστία Α.Ε. αρνείται ρητώς την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, εκπεφρασμένης ή και συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτές, και όσων αφορούν την εγκυρότητα, ακρίβεια και τακτική ανανέωση των παρεχομένων στον διαδικτυακό της τόπο πληροφοριών. Η Εστία Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων του διαδικτυακού της τόπου αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η Εστία Α.Ε. δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. κατόπιν δικής του προωτοβουλίας, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία απολύτως περίπτωση η Εστία Α.Ε.
3.3 Επίσης η Εστία Α.Ε. δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι ο δικτυακός της τόπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το πάσης φύσεως και μορφής λογισμικό του υπολογιστή σας (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας που έχετε αποθηκεύσει σ' αυτόν). Ο επισκέπτης / χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή ηλεκτρονικό στοιχείο που τυχόν "φορτώσει" ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο, λάβει από το διαδικτυακό τόπο της Εστίας Α.Ε., να εφαρμόσει επ' αυτού "αντιμολυντικό" λογισμικό (AntiVirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δικά του μέσα, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς ότι δεν θα απωλεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο ή πληροφορία του.
3.4 Ακόμη η Εστία Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους καθώς και οιουδήποτε αρχείου που αποστέλλεται στον ή μέσω του διαδικτυακού της τόπου από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η Εστία Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά άμεση, έμμεση, ειδική, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη), απορρέουσα από απώλεια χρήσης, αρχείων ή στοιχείων, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου απώλειας, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου.
3.5 Η Εστία Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window) καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να το διευθετήσει.
3.6 Η Εστία Α.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του επισκέπτη / χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ειδική, άμεση, έμμεση, δευτερογενή, συνακόλουθη, θετική, αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη), ιδίως για την μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προεκλήθη λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αδυναμία παροχής του Internet Service Provider της, βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κλπ).
3.7 Η Εστία Α.Ε. δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οιαδήποτε διένεξη τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται / χρησιμοποιούν τον δικτυακό της τόπο για οιονδήποτε σκοπό.

4. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

4.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων), όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εστίας Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
4.2 Κανένα απολύτως εξ αυτών (των προαναφερθέντων στοιχείων του παρόντος δικτυακού τόπου) δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή έντυπο) ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
4.3 Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική - ιδιωτική και όχι δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από τον δικτυακό τόπο της Εστίας Α.Ε., χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επ' αυτού.
4.4 Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, εκδόσεων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την προστασία τους.

5. Περιορισμοί Χρήσης

5.1 Οτιδήποτε εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από την Εστία Α.Ε. (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λογισμικό, πληροφορίες, δεδομένα κλπ) προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση από τον επισκέπτη / χρήστη. Δεν επιτρέπεται στον επισκέπτη / χρήστη, είτε μερικά είτε ολικά, η πώληση, η παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), η αντιγραφή, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση με οιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), η αναπαραγωγή, η μεταφορά και η διανομή καθ' οιονδήποτε τρόπο και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιουδήποτε στοιχείου του παρόντος δικτυακού τόπου, εκτός εάν έχει λάβει προηγούμενη έγγραφη προς τούτο άδεια από την Εστία Α.Ε.
5.2 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να διαγράφει άμεσα (ολικά ή μερικά) και χωρίς προειδοποίηση έγγραφα, φωτογραφίες, δεδομένα, αρχεία καθώς και οιοδήποτε άλλο υλικό ή εν γένει στοιχείο που εισάγεται στον παρόντα δικτυακό τόπο από οιονδήποτε τρίτο που είναι υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, απειλητικό ή έρχεται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη νομοθεσία που αφορά της τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον ανταγωνισμό, τη διαφήμιση, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα χρηστά ήθη κλπ).
5.3 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει ή μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τις προσφερόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς και να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο τους. Επίσης δικαιούται να τροποποιήσει, μεταβάλλει και καταργήσει είτε ολοκληρωτικά είτε εν μέρει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση οιοδήποτε στοιχείο του δικτυακού της τόπου.

6. Σύνδεσμοι (Links) Προς Άλλους Δικτυακούς Τόπους

6.1 Η Εστία Α.Ε. δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και του εν γένει περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο. Επίσης η Εστία Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από τη χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων στους / στις οποίες παραπέμπει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
6.2 Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη / χρήση των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω των τόπων και των σελίδων αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν και για το περιεχόμενο των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων καθώς και για την αποζημίωση σας για οιαδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστείτε από την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων τους.
6.3 Η Εστία Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Σύνδεσμοί (Links) Προς το Δικτυακό Τόπο της Εστίας Α.Ε.

7.1 "Σύνδεσμοι" (Links) προς τον δικτυακό τόπο της Εστίας Α.Ε. επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εστίας Α.Ε. και του παραπέμποντος στον δικτυακό της τόπο φυσικού ή νομικού προσώπου.

8. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

8.1 Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εστίας Α.Ε. και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
8.2 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί, κατ΄ απόλυτη αυτής κρίση, το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών των άνω ενημερωτικών δελτίων ή της, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, διαγραφής του από αυτές.

9. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

9.1 Η Εστία Α.Ε. παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού της τόπου υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και τους ειδικότερους όρους πωλήσεως που αυτή τάσσει στην σχετική σελίδα του δικτυακού της τόπου, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
9.2 Οι όροι σύναψης σύμβασης πωλήσεως οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που πωλείται μέσω του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
9.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
9.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης πωλήσεως, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
9.5 Η εκ μέρους της Εστίας Α.Ε. καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους όρους σύναψης σύμβασης πωλήσεως, είτε μια φορά είτε κατ' επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
9.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των όρων σύναψης σύμβασης πωλήσεως οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που πωλείται μέσω του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

10. Message Boards

10.1 Η Εστία Α.Ε. αναπτύσσει τα δικά της message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού της τόπου τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση θεμάτων ποικίλου περιεχομένου με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, σε υβριστικές, δυσφημιστικές, ανήθικες και απειλητικές διατυπώσεις ή σε διατυπώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και ως εκ τούτου είναι παράνομες.
10.2 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.
10.3 Η Εστία Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται, ενστερνίζεται ή εγκρίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους (δηλ. στα message boards) αυστηρά προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων). Επίσης η Εστία Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, άμεση, έμμεση, ειδική, συνακόλουθη, περιστασιακή, θετική, αποθετική, διαφυγόντα κέρδη) τυχόν υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης από την επίσκεψη / χρήση των ανωτέρω message boards.
10.4 Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών (message boards) διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

11. Ψηφοφορίες

11.1 Η Εστία Α.Ε. παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου της τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε ποικίλης φύσεως ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων.
11.2 Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την Εστία Α.Ε. για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία.
11.3 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.
11.4 Η Εστία Α.Ε. καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί, κατ' απόλυτη αυτής κρίση, το δικαίωμα να διακόψει την ψηφοφορία, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

12. Διαγωνισμοί και Προσφορές

12.1 Η Εστία Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μέσω του δικτυακού της τόπου, οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και με όρους που θα καθορίσει αποκλειστικά εκείνη διαγωνισμούς με έπαθλο προϊόντα και παροχή υπηρεσιών τόσο δικών της όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης δικαιούται να καθορίζει ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους άνω διαγωνισμούς καθώς και να ακυρώσει, κατ' απόλυτη αυτής κρίση, την συμμετοχή οιουδήποτε κρίνει ότι παραβίασε οιονδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού.
12.2 Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε οιονδήποτε διαγωνισμό, οφείλουν, προτού δηλώσουν συμμετοχή σ' αυτόν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.
12.3 Η Εστία Α.Ε. δικαιούται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του δικτυακού της τόπου σε τιμή προσφοράς είτε ανεξάρτητα από άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες είτε σε συνδυασμό με αυτά. Επίσης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους κάθε προσφοράς καθώς και την χρονική διάρκεια ισχύος της.
12.4 Η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών της Εστίας Α.Ε. ή τρίτων που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων της προσφοράς αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς, οφείλουν, προτού τα αγοράσουν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους της προσφοράς. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην προβαίνουν στην συγκεκριμένη αγορά.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αποκλειστική Δικαιοδοσία και Λοιποί Όροι

13.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε., καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
13.2 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
13.3 Το παρόν, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων και τους όρους πώλησης εμπορευμάτων από την Εστία Α.Ε. μέσω διαδικτύου που αμφότεροι περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εστίας Α.Ε. και του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού της τόπου.
13.4 Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
13.5 Η εκ μέρους της Εστίας Α.Ε. καθυστέρηση της άσκησης, η μερική άσκηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τον νόμο ή τους παρόντες όρους χρήσης, είτε μια φορά είτε κατ' επανάληψη, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση της από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.
13.6 Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης του δικτυακού τόπου της Εστίας Α.Ε. αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

BIBΛIOΠΩΛEION THΣ EΣTIAΣ - I.Δ. KOΛΛAPOΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΤΙΔΗΣ & ΣIA Α.E.
E-mail:[email protected]

BIBΛIOΠΩΛEIA
Σόλωνος 60 - Aθήνα 106 72. Tηλ. (+30210) 3615 077, 3612 103. FAX: (+30210) 3606 759
Στοά του βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5 - Aθήνα 105 64. Tηλ. (+30210) 3311 719

EKΔOΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Eυριπίδου 84 - Aθήνα 105 53. Tηλ. (+30210) 3213 907, 3213 704, 3214 209, 3213 030. FAX: (+30210) 3214 610
Bασ. Hρακλείου 32 - Θεσσαλονίκη 546 24. Tηλ. (+32310) 220 163. FAX: 220 821


Νομική Δήλωση     -    Προσωπικά Δεδομένα

© BIBΛIOΠΩΛEION THΣ EΣTIAΣ - I.Δ. KOΛΛAPOΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΪΤΙΔΗΣ & ΣIA Α.E.

    Σήμερα: 15/7/2007
Η ώρα είναι: 7:49:36 πμ

Σχεδίαση / Ανάπτυξη
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.