Pict
Pict KENTPIKH EIA Pict ITOPIA  ETIA Pict NEE EKOEI Pict BEST SELLERS Pict ANAZHTHH Pict  Ŀ Pict
Pict
Pict Pict Pict
Pict
Pict NEA ETIA Pict Pict Pict EIKOINNIA Pict Pict
Pict Pict
Pict
Pict


( *)   
       
  Next Last  
ISBN/BARCODE (*)  (*)      (*)  (*)  (*)  (*)
2500100100016 APTH H APANPIMENH MANH H AIKHMENH 15,99  - KOYTIIEPH ANAPYPO
2500100100122 H ZH TOY AIAIOY 11,29  MPEXT MEPTOT 70
960-7496-18-3 TO TZAKI 28,21  APAPA MIXAH EMM. 70
OOIOPOI EIA 4,78  EPIO MOZNH 70
H ZH THN KYPO TA XPONIA TH PAKOKPATIA KAI TH BENETOKPATIA (1192-1571) 5,52  - YOIKO 70
960-7188-70-5 XEIA 35,88  KAPPA XPITO
960-500-076-8 APXAIA HI TO IKNO TN OYMIAKN ANN 56,43  IAOYPH NIKO
960-7188-66-7 TAKH KATOYIH 35,88  KATOYIH TAKH
2500100400055 TA OPTPETA TOY AIOYM 65,83  OIAH EYPOYNH
960-500-395-3 HMHTPH ABH 41,4  MENTZAOY-OYZOY OA
9789605003593 EHNIKE APXAIOTHTE TO MOYEIO TOY OYBPOY 65,83  KAOYMAN-AMAPA AIKH
960-7188-65-9 XEIA 35,88  AIANO AEKO
960-7188-18-7 MONOPAIA C. TSOKLIS 37,62  TOKH KTA
960-7188-57-8 PSYCHOPEDIS 34,5  YXOAIH IANNH
MYKONO TOYPITIKO OHO-XPHIME HPOOPIE-XAPTH 11,29  YOIKO
APO 5,17  YOIKO
NAO 4,41  YOIKO
KPHTH 7,2  YOIKO
KIAO SKIATHOS SCOPELOS ALONNISOS 6,93  YOIKO
2500100400253 OI AENANTI 5,52  KAKIH THPH
960-500-000-8 KATPA KAI OPTETE TH KPHTH 56,43  KAPOINH-HMHTPIAH EYP.
9789605002657 NIKOAOY 51,73  *
9789630568340 H TEXNH THN ITOPIA TOY ANPOY 55,2  XOINKOYOP MEPI
9789605002671 HO 56,43  ZAEIPOOYOY TEINH
9789605001940 OPY ZOUNI OY ZOYNH 51,73  MENTZAOY-OYZOY OA
960-7188-80-2 K TOYPITIKO OHO XPHIME HPOOPIE XAPTH 3,76  YOIKO
9789607188670 MYTAPA XEIA 51,73  MYTAPA HMHTPH
9789605003616 MAEA 65,83  KTIH ANTNH
9789607188540 A TO AION OPO 56,43  TPAMEP KEPXAPNT
960-500-007-5 POYMANIA 37,62  EHIANNH HMHTPHBIBIOEION TH ETIA - I.. KOAPO, & IA .E.
E-mail: [email protected]

BIBIOEIA
60 - A 106 72. T. (+30210) 3615 077, 3635 970. FAX: (+30210) 3606 759
, 5 - A 105 64. T. (+30210) 3311 719

EKO
E 84 - A 105 53. T. (+30210) 3213 907, 3213 704, 3214 209, 3213 030. FAX: (+30210) 3214 610
B. H 32 - 546 24. T. (+32310) 220 163. FAX: 220 821


     -    

BIBIOEION TH ETIA - I.. KOAPO, & IA .E.

    : 31/8/2005
: 10:33:46

/
..