Pict
Pict KENTPIKH EIA Pict ITOPIA  ETIA Pict NEE EKOEI Pict BEST SELLERS Pict ANAZHTHH Pict  Ŀ Pict
Pict
Pict Pict Pict
Pict
Pict NEA ETIA Pict Pict Pict EIKOINNIA Pict Pict
Pict Pict
Pict
Pict


BEST SELLERS

* A E EXNA KAE MEPA

* TETPAIA HMEPOOIOY 1939-1953 (' EKOH)

* MIA OITIKH BIOPAIA TOY IANNH METAA. IOAIKH AOYTAPXIA THN EAA 1936-1941

* IA MIA YNTPOIA ANAMEA MA

* IOK TZANIM

* ITANMOY. OH KAI ANAMNHEI

* ANEIYMHTOI YMATPITE. TOIXEIA IA THN KATATPOH TN MEIONOTHTN TH EAA EBPAIOI TAMHE

* TO TPAYMATIKO. EANAHH KAI IEPAIA

* TH XPA TOY EAPIOY.BPETANIE EPIHHTPIE THN EAA (1718-1932)

* NITE. H TPAIKH ZH MIA MEAOYIA

* TOXATHKAN TO ENO AYTOI OY HEAN NA AAOYN TON KOMO

* TO EHNIKO ENO ENEH KAI IAMOPH TOY NEOY EHNIMOY

* XPONIKON MEAH TPAIA TO EO TH MIKPA AIA

* O AOY MOY KAI TO KAKO

* EKH

* MH ETE TON EO TI PEEI NA KANEI. H ZH TOY AMEPT AINTAIN

* AHOPAIA B' (1944-1959)

* ITOPIA TH YTIKH IOOIA

* ANAZHTNTA TH IAYEIA.OKIMIA IA TH NEOTEPH EHNIKH KAI EYPAIKH OOTEXNIA

* ATEPI NO 33 KAI O OYPANO EEE TO KEAI TOY

* AYTOI OI PAIOI ANPOI... HMOIOPAIA EATPO - MIA EOXH

* MEPE AN KI AYTE

* THE MECHANISM OF CATASTROPHE. THE TURKISH POGROM OF SEPTEMBER 6-7 1955 AND THE DESTRUCTION OF THE GREEK COMMUNITY OF

* O KEITO KYKO

* EHAIA KAI AE ITOPIE

* TO OO APA OA. OI OITIKOI POYE TOY EHNIKOY EMYIOY OEMOY THN ANATOIKH EYPH

* ITOPIA TOY EHNIKOY KPATOY TOM A+B 1830-1920

* AANTA EZA

* O EIO TAKH

* OYI KAI OYITE
21/11 26/11: O IOKPATH THN IATPIKH TH EOXH MA
: AOTOIH ANO
:
:
: 59,56 
: 53,61 
:
: NEA ETIA TEYXO 1783 NOEMBPIO 2005
: .
:
:
: 9,01 
: 8,11 
:
: PTOXPONIA ME TI TPEI NEPAIE AEPE
: POYTA IA
:
:
: 12,5 
: 11,25 
:
: AIZ KPYTO ME TA ZA TOY AOY
: XATZHNIKOAOY NTINA
:
:
:
: 5,4 
:
: OMAIKA AIXNIIA ME EAEMATA
: KAIH ZH - TAMPA TEINH
:
:
: 11 
: 9,9 
:
: AYEIE MEETE A
: KIAAPEH IANNH
:
:
: 10,45 
: 9,4 
:
: TO KATA IANNHN EYAEIO
: AOYPIH ABBA
:
:
: 35,01 
: 31,51 
:
: BIBIOIIA TEYXO 110 OKTBPIO - NOEMBPIO EKEMBPIO 2005
: .
:
:
: 4,4 
: 3,96 
:
: ENA ENTPO MIA OPA
: TPIBIZA EYENIO
:
:
: 16 
: 14,4 
:
: KRETAS VOLKSLIEDER AMATA KPHTIKA
: IANNAPAKH ANTNH
: &
: - .
: 20 
: 18 
:
: YNOMINTA ME TOY NEKPOY
: ATOYNT MAPKAPET
:
:
: 12,01 
: 10,81 
:
: H XIONONIAA. H MYTIKH OMOPIA TOY XEIMNA
: IMPEXT KENE - LIBBRECHT KENNETH
:
:
: 25 
: 22,5 
:
: AO TO AOYTO THN AONIA YPA
: NTE POMII ZAKIN - DE ROMILLY JACQUELINE
:
: -
: 10,45 
: 9,4 
:
: H YXH TH YNAIKA
: KAPOTENOYTO ANTO - CAROTENUTO ALDO
:
:
: 24,15 
: 21,73 
:
: ANTAPTH. MNHMEIO IA THN EIPHNH
: PEK KAPINA - RAECK KARINA
:
:
: 41,8 
: 37,62 
:


12 . ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120
BIBIOEION TH ETIA - I.. KOAPO, & IA .E.
E-mail: [email protected]

BIBIOEIA
60 - A 106 72. T. (+30210) 3615 077, 3635 970. FAX: (+30210) 3606 759
, 5 - A 105 64. T. (+30210) 3311 719

EKO
E 84 - A 105 53. T. (+30210) 3213 907, 3213 704, 3214 209, 3213 030. FAX: (+30210) 3214 610
B. H 32 - 546 24. T. (+32310) 220 163. FAX: 220 821


     -    

BIBIOEION TH ETIA - I.. KOAPO, & IA .E.

    : 1/12/2005
: 3:51:45

/
..